title_search


:: Home :: :: ประโยค ป.ธ.3 :: :: ประโยค ป.ธ.4-5 ::

พิมพ์รายชื่อนักเรียน/สำนักเรียน/จังหวัด [สอบซ่อม ประโยค/บ.ศ. ๑-๒]


หมายเหตุ : ปมท. = วิชาแปลมคธเป็นไทย, ไว. = วิชาบาลีไวยากรณ์, เครื่องหมาย * = สอบผ่าน