tra_pali.gif

ค้นหารายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษา ปี พ.ศ. 2559

คำที่ต้องการค้นหา :
ค้นจาก: ชื่อ นามสกุล ป.ธ. วัด สำนักเรียน/คณะจังหวัด

การค้นหา วัด ชื่อวัดให้พิมพ์เฉพาะชื่อเท่านั้นไม่มีคำว่าวัด เช่น วัดปากน้ำ ต้องพิมพ์   ปากน้ำ
การค้นหา ประโยค  เช่น ประโยค 1-2 ต้องพิมพ์   ป.1-2 ( หรือ 3,4,5,6,7,8,9 )
สำนักเรียน/คณะจังหวัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดชนะสงคราม   ส่วนจังหวัดพิมพ์เฉพาะชื่อจังหวัด เช่น  นนทบุรี


Copyright © 2000 สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2869-0485,0-2896-0487