Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: กระดาษใบตอบของนักเรียน
กระดาษใบตอบของนักเรียน :: Back :: :: Next ::
กระดาษใบตอบของนักเรียน

         เนื่องจากมีประกาศของแม่กองธรรมและแม่กองบาลีสนามหลวง เรื่อง มารยาทของนักเรียนในขณะสอบธรรมบาลีสนามหลวง ข้อ ๕ ว่า “ห้ามเขียนข้อความอื่นจากคำตอบปัญหาลงในกระดาษสอบ” ฉะนั้น ควรประกาศให้ นักเรียนผู้เข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวงทราบว่า ในการสอบบาลีสนามหลวง ถือเคร่งครัดมาก ห้ามนักเรียนเขียนชื่อ และเลขประจำโต๊ะลงในกระดาษสอบ เพราะมีบัตรประจำวันอยู่แล้ว แม้เขียนลอกปัญหาลงในกระดาษสอบ ก็ผิดมารยาทด้วย ให้เขียนเฉพาะคำตอบปัญหาเท่านั้น กระดาษสอบต้องเป็นกระดาษฟุลสแก็ปธรรมดา ห้ามใช้กระดาษที่เป็นแบบฟอร์มของสถาบันศึกษา ต่าง ๆ มาเขียนสอบ กรรมการปรับเป็นตกได้
        

:: Home ::