Online  ประกาศต่างๆ  :: มารยาทของนักเรียนในชณะสอบธรรมและบาลีสนามหลวง
มารยาทของนักเรียนในชณะสอบธรรมและบาลีสนามหลวง :: ย้อนกลับ ::
มารยาทของนักเรียน
ในชณะสอบธรรม
และบาลีสนามหลวง
         ด้วยปรากฏว่ามีนักเรียนบางรูปบางสำนัก แสดงกิริยาอันไม่สมควรในขณะสอบธรรมและบาลี ผิดวิสัยของสมณะที่ดี เพื่อนักเรียนปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน อาศัยความในข้อ ๔ แห่งประกาศองค์การศึกษา เรื่องระเบียบปฏิบัติในขณะสอบนักธรรมและบาลีสนามหลวง ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ จึงขอประกาศกำหนดมารยาทของนักเรียนในขณะสอบในทราบทั่วกันดังนี้ :-

         ๑. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
         ๒. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต
         ๓.  ห้ามนำสิ่งตีพิมพ์ หรือพิมพ์ หรือเขียนทั้งเล่มและแผ่นเข้าในสถานที่สอบ
         ๔. ห้ามทำหรือพูดเสียงดัง
         ๕. ห้ามเขียนข้อความอื่นจากคำตอบปัญหาลงในกระดาษสอบ
         ๖. ห้ามทำสกปรก เช่นเขียนโต๊ะ หรือฝา หรือผนังห้องสอบทิ้งก้นบุหรี่ หรือเศษกระดาษไว้ที่โต๊ะ หรือพื้นห้องสอบ
                 ก. เขียนโต๊ะหรือฝา หรือผนังห้องสอบ
                 ข. ทิ้งก้นบุหรี่ หรือเศษกระดาษไว้ที่โต๊ะ หรือพื้นห้องสอบ
                 ค. บ้วนน้ำลายนอกภาชนะสำหรับบ้วน
                 ง. สลัดหมึกให้เปอระเปื้อน
         ๗. ห้ามนำเข้าและนำออกซึ่งสิ่งของในโต๊ะ

         ๘. ห้ามห่มคลุม หรือเปลีอยกายในสถานที่สอบ หรือบริเวณสถานที่นั้น
         ๙. ห้ามสวมรองเท้าขึ้นบนสถานที่สอบ หรือเข้าในห้องสอบ
         ๑๐. ห้ามกางร่ม แบกร่ม เข้าในสถานที่สอบ
         ๑๑. ห้ามโต้เถียงผู้กำกับห้องสอบ
         ๑๒. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กำกับห้องสอบ
 เมื่อปรากฏว่านักเรียนรูปใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ สนามหลวงลงจักลงโทษเอาเป็นตก หรือ ห้ามสนามต่อไปตามสมควรแก่ความผิด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖

พระศรีสมโพธิ แม่กองธรรมสนามหลวง
พระพรหมมุนี แม่กองบาลีสนามหลวง

:: Home ::