Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การขอแก้ชื่อ ฉายา และนามสกุลฯลฯ ที่คลาดเคลื่อน
การขอแก้ชื่อ ฉายา และนามสกุลฯลฯ ที่คลาดเคลื่อน :: Back :: :: Next ::
การขอแก้ไข
ชื่อ ฉายา นามสกุลฯลฯ
ที่คลาดเคลื่อน

         การขอแก้ชื่อ ฉายา และนามสกุลเป็นต้น ที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐาน จะขอแก้ได้หลังจากวันประกาศผลสอบเป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยเจ้าสำนักเรียนมีหนังสือขอแก้ไปทางแม่กองบาลีสนามหลวง เพราะทาง สนามหลวงแผนกบาลีจะพิมพ์บัญชี ศ.๔ (บัญชีรายชื่อภิกษุสามเณรผู้สอบประโยคบาลีได้) ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีได้ ที่ได้แจ้งมายังสำนักเรียนต่างๆ แล้ว ทั้งได้มีหมายเหตุท้ายบัญชีว่า “ถ้าชื่อ ฉายา นามสกุล เป็นต้น ของผู้ใดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับหลักฐาน ให้มีหนังสือขอแก้ภายใน วันที่.......เดือน..................พ.ศ............. เพื่อออกประกาศนียบัตรให้ถูกต้องต่อไป”

         หลังจากพ้นกำหนด ๑ เดือนแล้ว จะขอแก้ชื่อ ฉายาและนามสกุล เป็นต้น ทางสำนักเรียนหรือเจ้าคณะจังหวัด  ต้องมีหนังสือขอแก้ไปยังสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกับถ่ายเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเป็นต้นไปด้วย
        

:: Home ::