Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การแจ้งผลการสอบบาลีสนามหลวง
การแจ้งผลการสอบบาลีสนามหลวง :: Back :: :: Next ::
การแจ้งผล
การสอบบาลีสนามหลวง

         เจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง และเจ้าคณะภาค ควรไปรับแจ้งผลการสอบบาลีสนามหลวง ณ สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง หลังจากประกาศประโยคสูงแล้ว โดยจะไปรับเอง หรือจะส่งผู้แทนไปรับก็ได้ และเก็บบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีได้ไว้เป็นหลักฐานของนักเรียนให้ครบทุกปี

         สำหรับการประกาศผลการสอบบาลี ทางสนามหลวงจะอ่านเฉพาะรายชื่อผู้เข้าสอบได้เปรียญเอกเท่านั้น ส่วนประโยคอื่น ทางสนามหลวงจะปิดรายชื่อผู้สอบได้ไว้สำหรับผู้ประสงค์จะดู
        

:: Home ::