Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การส่งบัญชีเรียกชื่อและบัญชีใบรับตอบของนักเรียน
การส่งบัญชีเรียกชื่อและบัญชีใบรับตอบของนักเรียน :: Back :: :: Next ::
การส่งบัญชีเรียกชื่อ
และบัญชีใบรับตอบของนักเรียน

         ๑. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้เจ้าสำนักสถานที่สอบส่งบัญชีเรียกชื่อของ นักเรียน (ศ.๓) ไปให้ครบทุกชั้น นักเรียนรูปใดขาดสอบต้องขีดชื่อด้วยหมึกแดงหรือดินสอสีแดง และให้หมายเหตุไว้ว่าขาดสอบในวันใด และในบัญชีรับใบตอบก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน และให้ใส่ซองพิเศษไป โดยเขียนหน้าซองว่า บัญชี ศ.๓ ของสถานที่สอบวัดไหน จังหวัดอะไร
         ๒. บัญชีรับใบตอบของนักเรียนทุกชั้น ให้ใส่รวมไปในซองที่กองบาลี สนามหลวงจัดให้ หรือใส่ซองพิเศษต่างหาก โดยเขียนหน้าซองว่า บัญชีรับใบตอบของสถานที่สอบ วัดไหน จังหวัดอะไร
        

:: Home ::