Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การส่งรายชื่อกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
การส่งรายชื่อกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง :: Back :: :: Next ::
การส่งรายชื่อ
กรรมการตรวจ
ประโยคบาลีสนามหลวง

         ๑. สำนักเรียนส่วนกลาง สำนักเรียนคณะจังหวัดในส่วนภูมิภาค ต้องส่งรายชื่อกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงไปพร้อมกับบัญชี ศ. ๒ โดยทำบัญชีตามแบบฟอร์มที่เคยส่งไปทุกปี (ซึ่งพิมพ์แบบฟอร์มไว้ในหนังสือ “เรื่องสอบบาลี” แล้ว) และหมายเหตุให้แน่ชัดว่า ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วหรือยัง การส่งรายชื่อกรรมการตรวจ ฯ ต้องส่งทุกปี ทั้งนี้เพราะต้องการ กรรมการที่มีความพร้อมและมีสถานภาพเป็นปัจจุบัน
         ๒. กรรมการที่สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงนิมนต์นั้น เป็นการเฉพาะตัว จะให้ใครไปตรวจแทนไม่ได้ ถ้ารูปใดลาสิกขา มรณภาพ หรืออาพาธ ก็เป็นอันขาดไป และให้เจ้าสำนักเรียนส่งใบนิมนต์นั้นคืนให้ สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงทราบโดยด่วน
         ๓. คุณวุฒิของกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวงนั้น กำหนดไว้ตั้งแต่ประโยค ป.ธ. ๖ ขึ้นไป ถ้ามีวุฒิเป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยค ต้องเป็น พระราชาคณะ หรือเป็นพระครูสัญญาบัตร
        

:: Home ::