Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การตรวจวิชาบุรพภาค ประโยค ป.ธ.๓
การตรวจวิชาบุรพภาค ประโยค ป.ธ.๓ :: Back :: :: Next ::
การตรวจ
วิชาบุรพภาค
ประโยค ป.ธ.๓

การตรวจวิชาบุรพภาค ประโยค ป.ธ.๓

         การสอบบุรพภาค ป.ธ.๓ อย่างวิธีที่ใช้กันอยู่นี้ ก็เพื่อให้นักเรียนวางรูปหนังสือราชการ หรือวางรูปหนังสืออื่นๆ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน เป็นต้น รู้จักวางย่อหน้า ระยะวรรคตอน และใช้ตัวอักษรให้ถูกต้องตามสมัยนิยม ฉะนั้น จึงวางหลักการตรวจไว้ดังนี้ :-

         การปรับและการเก็บคะแนน วางรูปจดหมายราชการผิดหมดเป็นตก และนอกจากนี้ ผิดย่อหน้า ๑ แห่ง เก็บ ๒ คะแนน ผิดวรรคตอนถึงเสียรูปหรือเสียความ ๑ แห่ง เก็บ ๑ คะแนน ผิดอักษร ๑ ตัว เก็บ ๑ คะแนน

         เมื่อรวมคะแนนเข้า ได้เกิน ๑๒ เป็นตก

พระพรหมมุนี

(พระพรหมมุนี)
แม่กองบาลีสนามหลวง
๘ มีนาคม ๒๔๙๐


        
:: Home ::