Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การตรวจบาลีสนามหลวง
การตรวจบาลีสนามหลวง :: Back :: :: Next ::
การตรวจบาลี
สนามหลวง

ประกาศให้ใช้เกณฑ์คะแนนเป็นเลข ในการตรวจประโยคของสนามหลวง

         การตรวจประโยคของสนามหลวง ซึ่งตั้งปัญหาให้นักเรียนตอบได้วางเกณฑ์ในการ หักคะแนนไว้ว่า ข้อหนึ่งแบ่งเป็น ๔ เสี้ยว ให้หักคะแนนตามส่วนที่ผิด คือ ผิดทั้งข้อ หักหมดทั้ง ๔ เสี้ยว ผิด ๓ ส่วน หัก ๓ เสี้ยว ผิด ๒ ส่วน หัก ๒ เสี้ยว ผิด ๑ ส่วน หัก ๑ เสี้ยว นั้น ไม่สะดวกในการตรวจ และไม่ให้ความสม่ำเสมอทั่วไป เพราะบางคราวผิดไม่ถึง ๑ เสี้ยว จะเก็บเต็ม ๑ เสี้ยวก็ตึงเกินไป จะไม่เก็บเลยก็หย่อนเกินไป จะเก็บน้อยกว่า ๑ เสี้ยวให้พอควรกัน ก็ไม่มีเกณฑ์จะเก็บ นับว่าเกณฑ์คะแนนนี้ยังไม่สมบูรณ์พอ ไม่ให้ความเสมอภาคและความสะดวกในการตรวจ เพราะฉะนั้น เพื่อให้เกณฑ์คะแนนในการตรวจสมบูรณ์ ให้ความสะดวกและความเสมอภาค ทั่วไป จึงให้เลิกเกณฑ์การหักคะแนนเป็นส่วนเป็นเสี้ยวเสีย ให้ใช้เกณฑ์คะแนนเป็นเลขแทน ดังต่อไปนี้ :-

เกณฑ์คะแนนเป็นเลข ให้คะแนนข้อละ ๑๐

ผิด ๑ ถึง ๑๕ ให้ ๓ ให้
ผิด ๑๖ ถึง ๒๐ ให้ ๒ ให้
ผิด ๒๑ ถึง ๒๕ ให้ ๑ ให้
ผิดเลย ๒๕ ลงศูนย์ คือ ตก

         ตอบสับข้อ แม้ข้อเดียว หรือทั้งหมด ให้หัก ๒ คะแนนทุกวิชา ให้ใช้เกณฑ์คะแนนเลขนี้ ตั้งแต่ศกนี้เป็นต้นไป
        
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

         ® ตามประกาศข้างบนนี้ ในการตรวจประโยคบาลี ใช้เฉพาะการตรวจเฉลยปัญหาบาลีไวยากรณ์
:: Home ::