Online  ระเบียบปฏิบัติต่างๆ  :: การขอใบรับรองเปรียญ
การขอใบรับรองเปรียญ :: Back :: :: Next ::
การขอใบรับรองเปรียญ

         เมื่อประกาศผลการสอบประจำปีแล้ว ถ้าผู้สอบได้รูปใดต้องการ ประกาศนียบัตรโดยเร็ว แต่ประกาศนียบัตรนั้น จะออกให้ได้ประมาณวัน วิสาขบูชา ในกรณีเช่นนี้ แม่กองบาลีสนามหลวงจะออกใบรับรองวุฒิเปรียญ ให้แทน โดยเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัด มีหนังสือถึงแม่กองบาลีสนามหลวง ขอใบรับรองวุฒิของนักเรียนของตนพร้อมกับมีรูปถ่ายของ ผู้ขอใบรับรอง ขนาด ๒ นิ้ว คูณ ๓ นิ้ว จำนวน ๒ รูป มีลายเซ็นของเจ้า สำนักเรียน หรือเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดแล้วแต่กรณี รับรองว่าเป็นรูปของ ผู้สอบได้จริง และผู้ขอต้องนำไปยื่นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นไปยื่นแทนไม่ได้

         หนังสือรับรองนี้ จะออกให้ใช้แทนได้ ไม่เกินวันวิสาขบูชาเท่านั้น ต่อไปถือว่าประกาศนียบัตรได้ออกแล้ว ไม่จำเป็นต้องออกใบรับรองต่อไป
        

:: Home ::