:: การสอบบาลี ครั้งที่ ๑ ::
การสอบ
ครั้งแรก

ประโยค ป.ธ.๖ วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๗ วันขึ้น ๒, ๓ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๘ วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๓, ๒๔, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๙ วันขึ้น ๔, ๕. ๖ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๒๓, ๒๔, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

การสอบ
ครั้งหลัง

ประโยค ๑-๒ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๓, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๓ วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๔ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ประโยค ป.ธ.๕ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ วันที่ ๑๗, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๑ วันแรม ๒ - ๖ ค่ำ เดือน ๔ วันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

:: การสอบบาลี ครั้งที่ ๒ ::
การสอบ
ครั้งที่ ๒

ประโยค ๑-๒ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๓, ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๓ วันแรม ๑๐, ๑๑, ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๓, ๑๔, ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๔ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๓, ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘
ประโยค ป.ธ.๕ วันแรม ๑๐, ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๑๓, ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘
ตรวจข้อสอบ ครั้งที่ ๒ วันขึ้น ๑๐ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ วันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

:: Home ::
:: กำหนดเปิดโรงเรียนคณะสงฆ์ ประโยค ป.ธ.๗, ๘, ๙ วัดสามพระยา ::
ภาคแรก
๑. เปิดเรียนประจำปี วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
๒. สอบซ้อมประจำปี วันขึ้น ๑๑-๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ (๔-๖ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๓. ปิดเรียนออกพรรษา เริ่มตั้งแต่ วันแรม ๑ - ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ (๙ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗)
๔. ปิดสอบธรรมสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ วันแรม ๑ - ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ (๗ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ภาคหลัง

๑. เปิดเรียน วันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
๒. หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ หยุดเรียน ๑ วัน
๓.  หยุดเรียนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หยุดเรียน ๒ วัน (๓๑ ธันวาคม ๕๗ - ๑ มกราคม ๕๘)
๔. ปิดภาคเรียนประจำปี วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ (๕ มกราคม ๒๕๕๘)

:: หมายเหตุ ::
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา
เดือนใด มีวันพระตรงกับ ๑๔ ค่ำ (เดือนขาด) มีวันหยุดเฉพาะวันพระ ๑๔ ค่ำ เท่านั้น
   ส่วนวัน ๑๓ ค่ำ คงมีการเรียนการสอนตามปกติ
การเรียนการสอน ถือกำหนด ขึ้น - แรม เป็นเกณฑ์
:: Home ::