Online  ประกาศต่างๆ  :: ประกาศให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลีสนามหลวง
ประกาศให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลี :: ย้อนกลับ ::
ประกาศให้นักเรียนมีหนังสือสุทธิไปแสดงในเวลาสอบบาลี
         ด้วยปรากฏว่า ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง เป็นจำนวน มาก บางสำนักเรียน เจ้าสำนักเรียนหรือผู้แทนเจ้าสำนักเรียนที่นำนักเรียนไปสอบ ไม่สามารถจำนักเรียนของตนได้ทุกรูปเพราะบางรูปก็อยู่ต่างวัด ไปพบกันในเวลาสอบเท่านั้น นักเรียนใน สำนักเรียนเดียวกันก็ยังรู้จักกันไม่ทั่วเพราะบางรูปไม่เคยไปเรียนร่วมกันเลย ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้กำกับห้องสอบก็ไม่รู้จักนักเรียนไม่ทราบว่าผู้ที่เข้ามารับบัตร ในเวลาเรียกชื่อ หรือผู้ที่เข้าไปนั่งสอบอยู่นั้น มีชื่อในบัญชีหรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมทำ ความลำบากใจแก่กรรมการผู้กำกับห้องสอบ เมื่อเกิดมีความสงสัยว่าผู้ที่เข้าไปนั่งสอบนั้น จะไม่ใช่คนเดียวกันกับผู้มีชื่อในบัญชี ครั้นจะเข้าไปสอบถามก็ดูเป็นการวุ่นวาย เป็นการไม่ไว้ วางใจ และไม่ให้เกียรติกันในฐานะผู้ทรงเพศสมณะ เพราะไม่มีระเบียบวางให้ปฏิบัติ

         ฉะนั้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของผู้เข้าสอบ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ หน้าที่ ของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ แม่กองบาลีสนามหลวงโดยความเห็นชอบของ มหาเถรสมาคม จึงประกาศให้นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง และกรรมการ ผู้กำกับห้องสอบ ปฏิบัติในเวลาสอบบาลีสนามหลวง ตั้งแต่ปีสอบ ๒๕๒๔ เป็นต้นไป ดังนี้
         ๑. ให้นักเรียนผู้เข้าสอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวงทุกชั้น มีหนังสือสุทธิไปแสดง ในเวลาเข้าห้องสอบทุกรูป โดยวางไว้ที่โต๊ะสอบของตนด้านขวามือ
         ๒. หนังสือสุทธินั้น ต้องมีรูปถ่ายและประทับตราเจ้าคณะตลอดจนมีรายการแสดง สังกัดที่ชัดเจน
         ๓. เมื่อนักเรียนเข้าห้องสอบแล้ว ให้กรรมการผู้กำกับ ๒ รูป นำบัญชีเรียกชื่อ ไปตรวจสอบกับหนังสือสุทธิของนักเรียนว่า ตรงกับบัญชีหรือไม่ ถ้ามีนักเรียนมาก จะตรวจสอบในระหว่างที่นักเรียนทำการสอบก็ได้
         ๔. นักเรียนรูปใดไม่มีหนังสือสุทธิไปแสดง ผ่อนผันให้นำไปแสดงในวันที่ ๒ แห่งการสอบได้ ถ้าไม่นำไปแสดง ถือว่าไม่มีสิทธิในการสอบ
         ๕. หนังสือสุทธิของนักเรียนรูปใดมีพิรุธ น่าสงสัยว่า ผู้ถือหนังสือสุทธินั้นจะไม่ใช่ คนเดียวกันกับผู้มีชื่อในบัญชี ให้กรรมการผู้กำกับห้องสอบนำหนังสือสุทธินั้นเสนอ ประธานกรรมการ ณ สถานที่สอบนั้นสอบสวนเมื่อสอบเสร็จประจำวัน แล้วรายงานแม่กองบาลี สนามหลวงทราบพร้อมกับหนังสือสุทธิฉบับนั้นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)
แม่กองบาลีสนามหลวง

:: Home ::