Online  ประกาศต่างๆ  :: ประกาศห้ามนักเรียนลงชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง
ประกาศห้ามนักเรียนลงชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง :: ย้อนกลับ ::
ประกาศห้ามนักเรียนลงชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง
         ด้วยปรากฏว่าในการสอบบาลีสนามหลวงทุกศกมา มีนักเรียนบางรูป ลงชื่อเข้าสอบหลายแห่ง แสดงว่ามีสังกัดไม่แน่นอน เป็นเหตุให้สถิติจำนวน นักเรียนเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง ทำความลำบากแก่เจ้าสำนักสถานที่สอบ ที่ต้องจัดโต๊ะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น สำนักเรียนส่วนมากคิดว่าส่งเข้ามาเกินดีกว่าขาดไป สนามหลวงจะคัดชื่อออกก็ยังไม่มีระเบียบบัญญัติไว้ แต่มาในคราวส่งชื่อเข้าสอบในปลายปี ๒๕๐๑ และเปิดสอบต้นปี ๒๕๐๒ นี้ ปรากฏว่าบัญชีขอเข้าสอบในสำนักเรียนทั้งหลาย มีรายชื่อส่งเข้าสอบพ้องกันมากขึ้น เฉพาะสำนักเรียนในจังหวัดพระนคร ธนบุรี ประโยค ป.ธ. ๓, ๔ ก็มีพ้องกันถึง ๒๙ รายแล้ว

         อาศัยเหตุนี้ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นี้ไป ถ้านักเรียนรูปใดลงชื่อขอเข้าสอบบาลีสนามหลวงมากกว่าหนึ่งแห่ง สนามหลวงจะคัดชื่อออกจากบัญชี ไม่ให้เข้าสอบ แม้เข้าสอบ หากเจ้าหน้าที่ทราบในภายหลัง ก็จะตัดสิทธิ์ในการสอบของนักเรียนรูปนั้นเสีย และจะถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่สำนักเรียนที่ส่งเธอเข้าสอบ ซึ่งควรได้รับคำตำหนิอีกด้วย

         ฉะนั้น จึงขอให้เจ้าสำนักเรียนได้สอบสวนนักเรียนที่จะส่งชื่อเข้าสอบให้ดีเสียก่อนที่จะรับเข้าบัญชี อย่าส่งนักเรียนที่มีสังกัดไม่แน่นอน ซึ่งนอกจาก จะทำความยุ่งยากแก่สนามหลวงแล้ว ยังทำความลำบากแก่เจ้าสำนักสถานที่สอบอีกด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

สมเด็จพระวันรัต
(สมเด็จพระวันรัต)
แม่กองบาลีสนามหลวง

:: Home ::