tra_pali.gif

ค้นหารายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

คำที่ต้องการค้นหา :
ค้นจาก: ชื่อ นามสกุล ป.ธ. วัด สำนักเรียน/คณะจังหวัด

การค้นหา วัด ชื่อวัดให้พิมพ์เฉพาะชื่อเท่านั้นไม่มีคำว่าวัด เช่น วัดปากน้ำ ต้องพิมพ์   ปากน้ำ
การค้นหา ประโยค  เช่น ประโยค ป.ธ. 3-5 ต้องพิมพ์   ป.ธ.5 ( หรือ 3,4,5 ),ประโยค 1-2 ให้พิมพ์ ป.1-2
สำนักเรียน/คณะจังหวัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดชนะสงคราม   ส่วนจังหวัดพิมพ์เฉพาะชื่อจังหวัด เช่น  นนทบุรี


Copyright © 2006 สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10161
โทรศัพท์ 0-2869-0485,0-2896-0487; โทรสาร 0-2408-2500