tra_pali.gif

ค้นหารายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษาได้ พ.ศ. 2560

คำที่ต้องการค้นหา :
ค้นจาก: ชื่อ นามสกุล ป.ธ./บ.ศ. วัด สำนักเรียน/จังหวัด

การค้นหา วัด ชื่อวัดให้พิมพ์เฉพาะชื่อเท่านั้นไม่มีคำว่าวัด เช่น วัดปากน้ำ ต้องพิมพ์   ปากน้ำ
การค้นหา ประโยค  เช่น ประโยค ป.ธ. 3-9 ต้องพิมพ์   ป.ธ.9 ( หรือ 3,4,5,6,7,8 ),ประโยค 1-2 ให้พิมพ์ ป.1-2
สำนักเรียน/จังหวัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดชนะสงคราม   ส่วนจังหวัดพิมพ์เฉพาะชื่อจังหวัด เช่น  นนทบุรี


Copyright © 2000 สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2869-0485, 0-2408-2500;  โทรสาร 0-2869-0484 &