tra_pali.gif

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลี/บาลีศึกษา ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) ปี พ.ศ.2561

คำที่ต้องการค้นหา :
ค้นจาก: ชื่อ นามสกุล ป.ธ. วัด สำนักเรียน/คณะจังหวัด

การค้นหา วัด ชื่อวัดให้พิมพ์เฉพาะชื่อเท่านั้นไม่มีคำว่าวัด เช่น วัดปากน้ำ ต้องพิมพ์   ปากน้ำ
การค้นหา ประโยค  เช่น ประโยค 1-2 และ ป.ธ.3-5 ต้องพิมพ์   ( หรือ 3,4,5),ประโยค 1-2 ให้พิมพ์ ป.1-2
สำนักเรียน/คณะจังหวัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดชนะสงคราม   ส่วนจังหวัดพิมพ์เฉพาะชื่อจังหวัด เช่น  นนทบุรี


Copyright © 2000 สำนักงานเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2869-0485,0-2408-2500; โทรสาร 0-2869-0484 : E-mail : infopali@yahoo.com